Strafrecht Advocaat Sijmons

Beslag

 

Beslag is het onder zich nemen of gaan houden van dat voorwerp ten behoeve van de strafvordering. Welke strafvorderlijke grondslagen zijn er dan om voorwerpen in beslag te nemen, is dan de vervolgvraag.

Het antwoord is te vinden in artikel 94 en 94a van het Wetboek van Strafvordering (Sv).

Wordt op grond van artikel 94 Sv beslag gelegd dan is dat:

  • met het oog op de waarheidsvinding;
  • het aantonen van wederrechtelijk verkregen voordeel;
  • ter verbeurdverklaring of;
  • ter onttrekking aan het verkeer

Een op grond van artikel 94a Sv gelegd is gelegd met het oog op verhaal van een op te leggen geldboete of betalingsverplichting ex art. 36e dan wel 36f Sr (wederrechtelijk verkregen voordeel of betaling van schade aan het slachtoffer)

De grondslag bepaalt welke maatstaven voor de beoordeling van het beklag dienen te worden toegepast. Daarbij is ook de juridische positie van de klager van belang.

 

Als er goederen van u in beslag zijn genomen, dan is het raadzaam een advocaat te raadplegen. Deze kan voor u achterhalen wat de grondslag is van het beklag en u behulpzaam zijn bij het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank. In het klaagschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de inbeslagname en waarom u de teruggave wenst. Het klaagschrift wordt behandeld door de raadkamer van de rechtbank.

 

Wacht niet te lang met het  benaderen van een advocaat. Het openbaar ministerie kan nog voordat een strafzaak inhoudelijk is behandeld overgaan tot verkoop of vernietiging van inbeslaggenomen goederen.