Strafrecht Advocaat Sijmons

Algemene Voorwaarden Sijmons Advocatuur

Artikel 1 – Sijmons Advocatuur

Sijmons Advocatuur is een eenmanszaak ingeschreven bij de KvK Gooi-, Eem-, en Flevoland onder nummer 32167102.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde, of aanvullende opdracht, die aan Sijmons Advocatuur wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door Sijmons Advocatuur wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Sijmons Advocatuur aansprakelijk is of kan zijn.

Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen Sijmons Advocatuur en de opdrachtgever. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3 – Opdracht

Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon die met het oog op het verrichten van werkzaamheden door Sijmons Advocatuur een overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst aangaat of zal aangaan of ter zake van deze werkzaamheden anderszins in een rechtsverhouding tot Sijmons Advocatuur staat. Onder “werkzaamheden” wordt mede verstaan het verrichten van diensten of andere prestaties, hoe ook genaamd.

Nadat door een opdrachtgever een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze, schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard.

De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Sijmons Advocatuur is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden (bijv. deurwaarders/accountants etc.) in te schakelen.

Sijmons Advocatuur zal bij de uitvoering van de verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Door het verstrekken van de opdracht gaat opdrachtgever ermee akkoord dat de correspondentie van de advocaat en het kantoor en de opdrachtgever en/of derden enkel per e-mail plaatsvindt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Dusdoende zijn mededelingen gedaan per e-mail van en aan het adres van opdrachtgever schriftelijke mededelingen. De opdrachtgever stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. Sijmons Advocatuur is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan.

Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door Sijmons Advocatuur verlangde informatie, te verstrekken aan de desbetreffende advocaat. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem/haar aan Sijmons Advocatuur verstrekte informatie.

 

Artikel 4 – Identificatie

Sijmons Advocatuur is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om haar opdrachtgever(s) en waar van toepassing de uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen. De opdrachtgever dient alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden en/of informatie aan Sijmons Advocatuur ter beschikking te stellen. Sijmons Advocatuur is, totdat genoemde bescheiden en/of informatie is ontvangen, gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten.

De wet verplicht Sijmons Advocatuur onder omstandigheden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft te melden aan de autoriteiten. De Wwft verbiedt Sijmons Advocatuur aan de opdrachtgever of anderen mee te delen dat zij een dergelijke melding heeft gedaan.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Sijmons Advocatuur is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de door Sijmons Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het aan Sijmons Advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag.

Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers van Sijmons Advocatuur is uitgesloten. Sijmons Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en / of fouten van niet aan het kantoor verbonden hulppersonen.

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Sijmons Advocatuur voor die schade.

 

Artikel 6 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Sijmons Advocatuur en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die Sijmons Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Sijmons Advocatuur.

Sijmons Advocatuur is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor door een door Sijmons Advocatuur gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en zal door de opdrachtgever worden gevrijwaard tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zodanige melding, tenzij één en ander het gevolg is van een grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van Sijmons Advocatuur.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid voor derden

Sijmons Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van onder artikel 3 genoemde derden. Sijmons Advocatuur is gerechtigd, om, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

 

Artikel 8 – Honorarium en declaraties

Tenzij anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Sijmons Advocatuur gehanteerde uurtarief.

Indien een vast tarief is overeengekomen en de opdrachtgever de opdracht tussentijds intrekt, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het standaard uurtarief, met een maximum van het overeengekomen vaste tarief.

Reistijd wordt doorbelast tegen 50% van het overeengekomen uurtarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat en zonder opslag in rekening worden gebracht.

Sijmons Advocatuur is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

De verrichtte werkzaamheden kunnen maandelijks aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Te allen tijden kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.

 

De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum declaratie.

Alleen betaling door overmaking op de ten name van het kantoor gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaard maximum), tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever. Betaling door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

Bij gebreke van tijdige betaling is Sijmons Advocatuur zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Indien Sijmons Advocatuur zelf danwel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de opdrachtgever, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Sijmons Advocatuur het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Sijmons Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

 

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien voor de opdrachtgever gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient die eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever tot betaling daarvan is verzocht. Indien deze bijdrage niet tijdig wordt voldaan, zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel worden beëindigd.

Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, dan wel indien de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand de toekenning van gefinancierde rechtsbijstand om welke reden dan ook intrekt, worden de werkzaamheden tegen de daarvoor gebruikelijke tarieven en voorwaarden verricht.

In zaken waarin Sijmons Advocatuur op gefinancierde rechtsbijstand werkt en waarin het kantoor ter uitvoering van ambtshandelingen een gerechtsdeurwaarder inschakelt, aanvaardt het kantoor geen kosten anders dan de kosten die op grond van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in rekening mogen worden gebracht.

 

Artikel 9 – Verschotten

Naast het honorarium, dan wel de eigen bijdrage zoals vermeld in artikel 8, kunnen ook andere kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Het kan daarbij gaan om griffierecht, uittreksels openbare registers (basisadministratie, handelsregister, kadaster e.d.) en/of kosten verbonden aan het horen/oproepen van getuigen en eventueel deskundigen

 

Artikel 10 – Derdengelden - verrekening

Gelden die Sijmons Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Sijmons Advocatuur. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

Met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zijn Sijmons Advocatuur en de Stichting Beheer Derdengelden Sijmons Advocatuur gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Sijmons Advocatuur verschuldigd is.

 

Artikel 11 – Vastlegging telefoongesprekken op gegevensdrager

Om doelmatigheidsredenen kan Sijmons Advocatuur de inhoud van een door een advocaat gevoerd telefoongesprek vastleggen op een geluidsdrager.

 

Artikel 12 – Toegang tot kantoor

In voorkomende gevallen verleent Sijmons Advocatuur opdrachtgevers uitsluitend toegang tot het kantoor na legitimatie met een geldig legitimatiebewijs.

 

Artikel 13 – Toezending pleitnotities voorafgaand aan een zitting

Voorafgaand aan een zitting stuurt Sijmons Advocatuur in beginsel geen concept- of definitieve pleitnotities toe aan opdrachtgever, tenzij deze daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, het tijdig toezenden praktisch haalbaar is en Sijmons Advocatuur dit nuttig acht voor een adequate rechtsbijstandsverlening in opdrachtgevers zaak.

 

Artikel 14 Publiciteit

Sijmons Advocatuur is, met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten, in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg doch met inachtneming van de privacy van de opdrachtgever mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever plaatsvindt. Sijmons Advocatuur is vrij mee te werken aan publiciteit over een zaak zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, mits het belang van de opdrachtgever daardoor niet wordt geschaad.  

 

Artikel 15 – Beëindiging werkzaamheden en teruggave, archivering, vernietiging stukken

Sijmons Advocatuur en de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen. Opzegging van de opdracht leidt er niet toe dat reeds verschuldigde honoraria, daaronder begrepen nog niet gedeclareerde honoraria, niet langer behoeven te worden voldaan.

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken aan opdrachtgever verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het einde van de zaak bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

Sijmons Advocatuur zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen vijf jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

 

Artikel 16 – Geschillen

Op de overeenkomst van opdracht tussen Sijmons Advocatuur en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling van Sijmons Advocatuur.

Geschillen die niet onder het bereik van de kantoorklachtenregeling vallen of niet via die regeling worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sijmons Advocatuur is gevestigd.

 

Artikel 17 – Aanpassing algemene voorwaarden

Sijmons Advocatuur kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Privacy

De opdrachtgever stemt er mee in dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zoals is verwoord in de Privacy Verklaring Sijmons Advocatuur, na te lezen op www.sijmons.nu.

 

Artikel 19 – Website

De (inhoud van de) website(s) van Sijmons Advocatuur is/zijn slechts ter algemene informatie bedoeld en samengesteld om algemene informatie te verstrekken en kan niet als juridisch advies worden opgevat. Sijmons Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens. De ontvangst van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen Sijmons Advocatuur en de ontvanger van de informatie.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van Sijmons Advocatuur is niet toegestaan.

De website van Sijmons Advocatuur zal hyperlinks naar andere websites bevatten. Sijmons Advocatuur heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de (juistheid van) de inhoud van  gelinkte websites of links op gelinkte websites.

 

Artikel 20 - Nietig

Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, dan komen daarmee de overige bepalingen niet te vervallen.

 

Artikel 21 – Wijziging

Sijmons Advocatuur behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, welke wijzigingen onmiddellijk ingaan.

 

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland onder nummer